Normativa

NIVELL

TEMA

DESCRIPCIÓ

DATA

HIPERVÍNCLE


  PART D'INCIDÈNCIES  
TOTS   REGLAMENT  Reglament de Regim Intern

març 2019
 Visualitza'l
 TOTS  IES  Projecte Educatiu de Centre
Curs 2010/2011
01/10/2010  Visualitza'l
ESO I CICLES
IDIOMES ORDE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemany, francès, anglès i italià, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i Formació Professionalde la Comunitat Valenciana. [2010/134]
14/01/2010

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/14/pdf/2010_134.pdf

BATXILLERAT

AVALUACIÓ

ORDE de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2008/14480] (pdf 1.640KB)

15/12/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/15/pdf/2008_14480.pdf

BATXILLERAT

CURRÍCULUM

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

06/11/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A45381-45477.pdf

BATXILLERAT

CURRÍCULUM

Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

07/11/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45647-45647.pdf

BATXILLERAT

CURRÍCULUM

DECRET 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] (pdf 8.039KB)

15/07/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf

BATXILLERAT

MODIFICACIÓ ESTRUCTURA

Sentencia de 2 de febrero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del apartado segundo del artículo 14 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

19/03/2009

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/19/pdfs/BOE-A-2009-4628.pdf

BATXILLERAT

OPTATIVES

ORDE de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual regula les matèries optatives en el Batxillerat. [2009/7863] (pdf 5.061KB)

07/07/2009

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/07/07/pdf/2009_7863.pdf

BATXILLERAT

ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar, durant el curs 2008-2009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2008/9146] (pdf 598KB)

23/07/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/23/pdf/2008_9146.pdf

BATXILLERAT

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] (pdf 1.351KB)

30/06/2009

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/06/30/pdf/2009_7627.pdf

BATXILLERAT

P.A.U.

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

24/11/2008

http://boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46932-46946.pdf

E.S.O.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ORDRE de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria. [1999/6082]  (pdf 16.288KB) (Derogat el programa de Diversificació Curricular)

29/06/1999

http://www.docv.gva.es/portal/portal/1999/06/29/pdf/1999_6082.pdf

E.S.O.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
P.D.C.

ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l'educació secundària obligatòria. [2008/7629] (pdf 2.741KB)

20/06/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/20/pdf/2008_7629.pdf

E.S.O.

AVALUACIÓ

ORDE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria. [2007/15520] (pdf 3.194KB)

21/12/2007

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf

E.S.O.

COORDINACIÓ PRIMARIA

ORDRE de 24 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'adscriuen els col·legis d'educació primària a centres públics d'educació secundària per a la coordinació docent de l'etapa de secundària obligatòria. [1998/X6428]  (pdf 1.434KB)

31/07/1998

http://www.docv.gva.es/portal/portal/1998/07/31/pdf/1998_X6428.pdf

E.S.O.

COORDINACIÓ PRIMARIA

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2001, de les direccions generals de Centres Docents, d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres d'Educació Secundària per al curs 2001/2002. [2001/X6303]

29/06/2001

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2001/06/29/pdf/doc/2001_6303.pdf

E.S.O.

CURRÍCULUM

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

05/01/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf

E.S.O.

CURRÍCULUM

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717] (pdf 6.217KB)

24/07/2007

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf

E.S.O.

DOCUMENTS AVALUACIÓ

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual es dicten instruccions per a formalitzar els documents bàsics d'avaluació i s'establix el procediment de sol·licitud d'assignació del número d'historial acadèmic per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. [2008/3245] (pdf 285KB)

14/03/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/03/14/pdf/2008_3245.pdf

E.S.O.

E.P.C.

ORDE de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen formes d'organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria. [2008/7272] (pdf 290KB)

11/06/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/11/pdf/2008_7272.pdf

E.S.O.

E.P.C.

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que s'establix el document d'eleccció de les opcions per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans. [2008/7618] (pdf 187KB)

19/06/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/19/pdf/2008_7618.pdf

E.S.O.

HORARI

ORDE de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'horari de l'educació secundària obligatòria. [2008/6066] (pdf 221KB)

15/05/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/05/15/pdf/2008_6066.pdf

E.S.O.

OPTATIVES

ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'educació secundària obligatòria. [2008/7244] (pdf 3.167KB)

12/06/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/12/pdf/2008_7244.pdf

E.S.O.

P.Q.P.I.

ORDE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764] (pdf 1.166KB)

23/06/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/23/pdf/2008_7764.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

CALENDARI ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2009/2010. [2009/6388]

05/06/2009

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/06/05/pdf/2009_6388.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

CONVALIDACIONS:

DANÇA I ESPORT

Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza.

28/02/2009

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3424.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

CONVIVÈNCIA

ORDRE de 31 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el pla de convivència dels centres docents. [2006/X5282]  (pdf 849KB)

10/05/2006

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2006/05/10/pdf/2006_X5282.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

CONVIVÈNCIA,

DRETS I

DEURES

DECRET 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis. [2008/4159] (pdf 944KB)

09/04/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

L.O.E.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Jefatura del Estado (BOE número 106 de 4/5/2006)
Rango: Ley Orgánica
Páginas: 17158 - 17207
Referencia: 2006/07899

04/05/2006

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07899

E.S.O.

BATXILLERAT

N.I.A.

ORDE de 29 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el número d'identificació de l'alumnat de la Comunitat Valenciana (NIA). [2009/6204] (pdf 294KB)

02/06/2009

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/06/02/pdf/2009_6204.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

ORDENACIÓ

ACADÈMICA I

ORGANITZACIÓ

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartixen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2009-2010. [2009/8829] (pdf 435KB)

30/07/2009

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/07/30/pdf/2009_8829.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

R.O.F.

DECRETO 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria. [10025][1997/10025] (pdf 4.616KB)

08/09/1997

http://www.docv.gva.es/portal/portal/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

RECLAMACIÓ DE

QUALIFICACIONS

ORDRE de 23 de gener de 1990, de la Conselleria de Cultura Educació i Ciència, per la qual es regula l'exercici del dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en els nivells d'ensenyaments no universitaris. [1990/901107] (pdf 272KB)

07/02/1990

http://www.docv.gva.es/portal/portal/1990/02/07/pdf/1990_801107.pdf

E.S.O.

BATXILLERAT

RECLAMACIÓ DE

QUALIFICACIONS

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 1990, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, per la qual s'estableix el procediment i els terminis per a excercir el dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes, regulat per l'Ordre de 23 de gener de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.[1990/901109] (pdf 221KB)

07/02/1990

http://www.docv.gva.es/portal/portal/1990/02/07/pdf/1990_801109.pdf

FUNCIONARIS

RESPONSABI. PATRIMONIAL

CIRCULAR 5/96 -SG de 23 de juliol de 1996, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual dicta instruccions per a la tramitació dels procediments per responsabilitat patrimonial de l'administració. [1996/939129] (pdf 782KB)

05/09/1996

http://www.docv.gva.es/portal/portal/1996/09/05/pdf/1996_839129.pdf

PROFESSORAT

PERMISOS I

LLICÈNCIES

DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació. [2008/971] (pdf 409KB)

29/O1/2008

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/01/29/pdf/2008_971.pdf

PROFESSORAT

PERMISOS I LLICÈNCIES
BAIXES PER MALALTIES I ABSÈNCIES

DECRET 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell. [2006/F13905]  (pdf 1.871KB)

28/11/2006

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2006/11/28/pdf/2006_F13905.pdf

ESO

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura,Educació i Esport, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària. [2005/X3780]

14/04/2005

http://www.docv.gva.es/portal/pages/irADocv.jsp?fecha=20050414

BATXILLERAT

ESTRUCTURA ESTUDIS UNIVERSITARIS

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

30/10/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf

 

 

 

     
     
   
   
Comments