Beques de transport 2019-2020 / ESO

14 de juny 2019, 0:49 publicada per Pere Vanó i Vañó   [ actualitzat el 14 de juny 2019, 2:24 ]

Beques de Transport Col.lectiu.

Alumnat que en el curs 2018-2019 ja va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:

 - Usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda de la prestació del servei complementari de transport escolar, on constaran pregravades les dades que es troben en poder d’aquesta administració.
Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre.
 Si alguna de les dades que figura en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i es presentarà en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

- No usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, podran sol·licitar en el centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat un esborrany de la sol·licitud de transport escolar col·lectiu, on constaran pregravades les dades que es troben en poder d’aquesta administració. hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centreon l’alumnat estarà matriculat durant el curs 2019-2020.

Alumnat que en el curs 2018-2019 no va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:

La sol·licitud es realitzarà presentant l’annex I omplit, junt amb la documentació acreditativa que es requereix en aquesta resolució, en el centre on l’alumnat estarà matriculat durant el curs 2019-2020.

En cas que l’alumnat que forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2019/2020 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud


Beques de Transport Individual.

Alumnat que en el curs 2018/2019 ja va sol·licitar l’ajuda individualitzada de transport escolar:


 - Usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran preenregistrades les dades que consten en poder d’aquesta administració. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculats durant el curs 2019/2020, sense necessitat de presentar la documentació.

Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i es presentarà aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.


 - No usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat un esborrany de sol·licitud d’ajudes individuals de transport escolar, on constaran preenregistrades les dades que consten en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne o alumna encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estaran matriculats durant el curs 2019/2020. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.
En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d’un alumne sol·licitant, es procedirà de la manera seguent: si l’esborrany dels alumnes és correcte, s’efectuarà la confirmació de les dades.

Si les dades d’algun alumne o alumna no són conformes es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i es presentarà aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa. En cas que algun alumne o alumna no estiga inclòs en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumne o alumna, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació acreditativa.

Tant la confirmació de l’esborrany com la presentació de l’annex I es realitzaran en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2019/2020.


Alumnat que en el curs 2018/2019 no va sol·licitar l’ajuda individualitzada de transport escolar:

La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat
beneficiari del transport escolar en el centre on estarà matriculat durant el curs 2019/2020.


En cas que l’alumnat que forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2019/2020 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud
Comments