INSTRUCCIONS A LES FAMÍLIES PER A LA TRAMITACIÓ DEL BANC DE LLIBRES

14 de juny 2017, 5:53 publicada per Sancho Silvia   [ actualitzat el 15 de juny 2017, 7:06 per Ferran Mas Doménech ]

 BANC DE LLIBRES JUNY 2017

PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD ALUMNAT PARTICIPANT PER PRIMERA VEGADA

19 i 20 de JUNY de 10 a 12H

ENTREGA LLIBRES DE TEXT ALUMNAT APROVAT EN CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

4rt ESO 19 DE JUNY 9 a 11H

2n ESO 21 DE JUNY 9 a 11H

3r ESO 22 DE JUNY 9 a 11H

1r ESO 23 DE JUNY 9 a 11H

ENTREGA LLIBRES DE TEXT ALUMNAT APROVAT EN CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

4 JULIOL DE 9 a 11 H

Participació de l'alumnat en el Programa.

  1. Nou participant, sol·licitud de participació i termini de presentació.

Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de Llibres per primera vegada i ser beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat (fent clic en aquest enllaç).

Les sol·licituds de nova participació es presentaran, en el centre on es trobe matriculat l'alumnat, fins al 20 de juny de 2017.

  1. Alumnat ja participant al curs 2016-2017.

L'alumnat participant en el programa de Banc de Llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el Banc de Llibres 2017-2018 ja que aquesta condició es manté, a no ser al fet que exercisquen el seu dret de renúncia. Document de lliurament de llibres de text que cal entregar conjuntament amb el lot de llibres, degudament emplenat.Es pot trobar a l’enllaç:

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb

CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE


ELS LLIBRES EMPRATS AL LLARG DEL CURS PER L’ALUMNAT PARTICIPANT EN EL BANC DE LLIBRES, PERTANYEN A L’INSTITUT

I HAN DE TORNAR-SE OBLIGATÒRIAMENT, I EN BON ESTAT.   • El lliurament de llibres de text i material curricular es realitzarà en el centre on l'alumne o l'alumna estiga matriculat/da el curs 2016-2017, junt al document anteriorment citat.


   • Per a reunir els requisits de participació en el Banc de Llibres és necessari que, a la finalització del curs acadèmic 2016-2017 faça lliurament del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.


   • En aquest sentit cal tenir en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Ordre 26/2016: " La deterioració dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat".


   • Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en aquest document l'opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l'obligació de lliurar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.


   • Si l'alumne o l'alumna causa baixa en un centre, tendra que, igualment fer el lliurament, en el centre on causa baixa, del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.


   • Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen lliurament del lot complet, parcial o de renúncia, i indicaran els llibres de text o material curricular que lliuren.


   • En cas de renúncia, no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres de text o material curricular que els han sigut deixats en préstec.


   • El centre verificarà el lliurament del material i ho marcarà en l'espai corresponent, indicant si reuneix o no les condicions per a participar en el Banc de Llibres, donant una còpia segellada amb tota la informació relativa al lliurament de dit material.


RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS DELS CENTRES

1.- Els meus fills/as van participar el curs 2016-2017 en el Banc de Llibres, cal renovar la sol·licitud per a pertànyer al Banc de Llibres ?

Segons la Resolució de Convocatòria, les famílies que ja van participar en el Banc de Llibres, no han de presentar cap sol·licitud per a pertànyer al Banc de Llibres durant el curs 2017-2018, sempre que lliuren el lot complet de llibres en bon estat d'ús, en finalitzar del curs en el centre on han cursat els estudis.

2.- Els meus fills/as no van participar en el Banc de Llibres durant el curs 2016-2017, poden participar en el curs 2017-2018?

S'haurà d'emplenar una sol·licitud telemàtica i portar-la signada al centre abans del dia 20 de juny, a més a la fi del curs s'haurà de lliurar el lot complet de llibres de text o material curricular en el centre on s'han cursat els estudis.

En el cas d’alumnes de quart de la ESO deixaran també una fiança de 100€ que es tornarà a fí de curs quan tornen la totalitat del lot de llibres en bon estat.

3.- Un alumne que va ser participant del Banc de Llibres el curs 2016-2017 pot renunciar a participar en el Banc de Llibres 2017-2018?

La renúncia està prevista en la normativa que regula el banc i la família així ho pot indicar en “ El document de lliurament de llibres de text i material curricular”, no obstant açò haurà de retornar el lot complet de llibres de text i material curricular que li han sigut cedits en règim de préstec.

4.- Què ocorre amb l'alumnat que repeteix curs?

El centre li proporcionarà els mateixos llibres que l'alumnat estava utilitzant. Anirà a entregar-los per a fer la documentació necessària el dia d’entrega de llibres (3 juliol a la biblioteca del centre 10h).

5.- Si una família retorna els llibres deteriorats o els perd, es produeix alguna responsabilitat? L'alumnat participant en el Banc de Llibres està subjecte a l'obligació de fa un ús adequat i acurat, a més de reintegrar-los en el centre una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre.

La deterioració dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests, suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat.

6.- Per a validar un alumne/a com a participant, ha de tornar el 100% dels llibres?

 El lliurament del lot complet de llibres és condició indispensable per a obtenir la condició de participant en el banc de llibres.


Comments