6. Accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius


L’estudiantat de cicles formatius podran accedir a la universitat amb la seua nota mitjana del cicle formatiu, però si volen pujar nota podran presentar-se a la Fase Voluntària de la prova, i la seua nota d’accés a una determinada titulació es calcularà amb la fórmula següent: 


Nota d’accés a la titulació = NMC + a x M1 + b x M2 


NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals. 

M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la Fase Voluntària de 2020 o de la Fase Voluntària de 2019 que major qualificació final donen després de l’adequada ponderació. 


L’estudiantat de cicles formatius tindrà la mateixa Fase Voluntària que l’estudiantat de batxillerat, i també les mateixes ponderacions. 


Comments