8. Calendari de revisions


1. L’alumnat podrà sol·licitar, per a cada assignatura, en obtindre la seua qualificació en la prova: 

a) Una revisió sobre la qualificació obtinguda, davant de la Comissió Gestora de les Proves. El resultat de la revisió podrà pujar, mantindre o baixar la nota donada inicialment. 


La revisió consisteix en una comprovació que el procés de la primera correcció s’ha fet correctament i també una segona correcció del seu exercici per un nou corrector/a. La qualificació serà la mitjana de les dos correccions, que podrà ser menor, igual o major que l’obtinguda en la primera correcció. 


Els exàmens que en la segona correcció presenten una diferència de dos o més punts respecte de la primera passaran a un altre corrector, que n’efectuarà una tercera correcció. En este cas, la nota definitiva serà la mitjana de les tres correccions. 


2. La presentació de petició de revisions s’efectuarà via telemàtica dirigida a la universitat respectiva, i el termini de presentació de sol·licituds és de tres dies hàbils des de la data de publicació de les qualificacions. Aquest termini és improrrogable de manera que les peticions de revisions presentades fora de termini seran desestimades. 

a) Per a la convocatòria ordinària: del 18 al 21 de juliol. 

b) Per a la convocatòria extraordinària: del 17 al 21 de setembre. 


El termini de les peticions de revisions de l’últim dia de cada període (dies 21 de juliol per a la convocatòria ordinària i 21 de setembre per a la convocatòria extraordinària), serà fins les 14 hores del dia esmentat. 

No s’ha de presentar la targeta de la PAU a l’hora de sol·licitar la revisió d’algun dels exercicis perquè en sol·licitar revisió d’alguna assignatura, la targeta amb les qualificacions inicials de les PAU quedarà invalidada. 


3.La comunicació dels resultats de la revisió es farà pública, per la Comissió Gestora: 

A tota la Comunitat Valenciana, el dia 24 de juliol per a la convocatòria ordinària i el dia 22 de setembre per a l’extraordinària. La comunicació dels resultats serà a partir de les 18 hores. 

Aquesta resolució de la Comissió Gestora, esgota la via administrativa. 


4. Els centres educatius podran descarregar-se les actes amb els resultats de les PAU. Podran descarregar-se les següents actes: 

a) Amb els resultats de les primeres correccions. 

b) Amb els resultats de les revisions. Actes definitives. 


5. L’estudiantat podrà veure els exàmens objecte de revisió una vegada haja acabat tot el procés de correcció i reclamació, d’acord amb el termini i procediment establert per cada universitat. El termini per a demanar veure els exàmens corresponents és els dies 27 i 28 de juliol per a la convocatòria ordinària i els dies 23 i 24 de setembre per a la convocatòria extraordinària. La visualització dels exàmens de convocatòria ordinària serà el dia 30 de juliol i dels de l’extraordinària el dia 28 de setembre. 


Comments