9. Informació que comunica la universitat


Són les universitats públiques les que informen d'aquests assumptes a cadascun dels seus centres adscrits: 

a) Sobre les taxes de les PAU i el CC on ingressar-les. 

b) Sobre els nomenaments dels vocals correctors dels Tribunals de les PAU. 

c) Sobre el tribunal de les PAU on està assignat cada centre. 

d) Sobre les resolucions de les peticions d'adaptacions per a les PAU. 

e) Sobre el dia, hora i lloc en què s'han de presentar al centre on faran les PAU els estudiants que es presenten sols a la Fase Voluntària. 

f) Sobre el procediment de matrícula en cas de millora de nota en les PAU, si escau. 

g) Sobre com, quan i on fer arribar a la universitat la documentació de la matrícula de les PAU. 

h) Sobre el professorat acompanyant dels estudiants a les PAU, si escau. 

i) Sobre el procés de visualització dels exàmens de segona correcció. 

j) Altres informacions o terminis concrets, si escau, referents a les gestions de les PAU o la Preinscripció. 

Comments