3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat


A: Nota d’accés a la universitat (NAU) 

1. La qualificació de la Fase Obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase, arrodonida al tercer decimal. 


2. Esta qualificació de la Fase Obligatòria haurà de ser major o igual que 4. 


3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la Fase Obligatòria de la Prova d’Accés a la Universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la Fase Obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%. 


4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat (NAU) estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals. 


5. La qualificació de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts. 


6. Esta Nota d’Accés a la Universitat té validesa indefinida. 


B: Nota d’accés a les titulacions universitàries 

1. Per a l’admissió a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat o l’idioma estranger de la Fase Obligatòria. 


2. Només es consideraran les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat o l’idioma estranger de la Fase Obligatòria que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que els exàmens de la Fase Voluntària només tenen validesa per a l’accés a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase. 


3. Les qualificacions de les assignatures de la Fase Voluntària o de la assignatura de modalitat o de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria de la PAU de juliol de 2020 i de setembre de 2020 només podran utilitzar-se en la preinscripció de 2020 (per a l’accés al curs 2020-2021) i, si és el cas, en la preinscripció de 2021 (per a l’accés al curs 2021-2022). Les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura de modalitat o de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria de la PAU realitzada en 2019 podran utilitzar-se en la preinscripció de 2020, però ja no en la de 2021. Les qualificacions de les assignatures de les PAU realitzades en 2018 o cursos anteriors ja no tenen cap validesa per a ponderar. 


4. Les ponderacions de les assignatures de la Fase Voluntària o de l’assignatura de modalitat o l’idioma estranger de la Fase Obligatòria resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària (este document pot consultar-se a la pàgina web de les universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). 

http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau 


5. La fórmula del càlcul de la qualificació d’accés a una determinada titulació és la següent: 

Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 

QFO és la qualificació de la fase obligatòria de la PAU, expressada amb tres decimals. 

QMB és la qualificació mitjana de batxillerat, expressada amb dos decimals. 

a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2). 

M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat o de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria de 2020 o de 2019 que major qualificació final donen després de la ponderació. 

Comments