Estructura de la PAU

1. Estructura de la PAU 


La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) té dos fases: 


A: Fase Obligatòria (consta de 5 exàmens) 

Castellà: Llengua i Literatura II 

Valencià: Llengua i Literatura II 

Idioma estranger: (Alemany, Anglés, Francés o Italià) 

Història d’Espanya 

L’assignatura troncal general de modalitat: 

(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, 

Llatí II o Fonaments del’Art II) 

L’estudiantat (de batxillerat LOMCE) s’examinarà obligatòriament de l’assignatura troncal general de modalitat cursada com a troncal general en el seu batxillerat. L’estudiantat s’examinarà obligatòriament de l’Idioma Estranger cursat com a primer idioma estranger, que serà u dels 4 següents: Alemany, Anglés, Francés o Italià. B: Fase Voluntària (un màxim de 4 exàmens) 

L’estudiantat pot examinar-se d’altres assignatures de modalitat de batxillerat o d’alguns dels 4 idiomes estrangers, sempre que no coincidisquen amb les assignatures que tinga en la Fase Obligatòria, sense excloure la possibilitat de presentar-se a assignatures que no haja cursat. 

Cada estudiant/a pot examinar-se d’un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària. Estes matèries han de ser diferents de les matèries que tinga en la Fase Obligatòria quan l’estudiant/a s’examina de la Fase Obligatòria i de la Voluntària en una mateixa convocatòria. 


Comments