Informació general per a la matriculació

1. Les PAU de 2020 tindran dos convocatòries, una ordinària els dies 7, 8 i 9 de juliol de 2020 i una extraordinària els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2020. En cada una de les convocatòries la prova d’accés serà única.

2. A sol·licitud dels estudiants, els Centres d’Ensenyament Secundari han de fer la inscripció per a la prova d’accés a la universitat que els corresponga.
També lestudiantat de cicles formatius que vulga realitzar la Fase Voluntària ha de formalitzar la matrícula en el centre on van cursar els estudis, d’acord amb el que consta en el punt 6.

3. Els centres han de remetre a la universitat a la qual estiguen adscrits, entre els dies 15 al 26 de juny i els dies 20 de juliol al 2 de setembre, una relació certificada en què figurarà l’alumnat que vulga presentar-se a la prova d’accés, s’hi haurà d’indicar: la nota mitjana del Batxillerat que consta en la documentació oficial, les matèries objecte d’examen de la Fase Obligatòria de la prova i de la Fase Voluntària, així com el correu electrònic i el mòbil, la nacionalitat i les exempcions que hagen sigut concedides.

IMPORTANT:

La matrícula en les PAU s’ha de fer via ITACA, com en cursos anteriors, amb presencialitat o no de l’estudiantat segons ho considere el centre. Els centres educatius tenen la possibilitat utilitzar dies abans del període la gestió per a la matrícula de les PAU.

L’últim dia del termini de matrícula, és dir, els dies 26 de juny i 2 de setembre, el termini de matrícula serà fins les 14 hores. A partir d’aquest moment l’aplicació ITACA deixarà d’estar operativa per a Matrícula de les PAU.

Respecte a la matrícula de l’estudiantat de cicles formatius en la Fase Voluntària de les PAU, els centres hauran de remetre una relació certificada en què figurarà l’alumnat que vulga presentar-se a esta Fase Voluntària, on s’hi haurà d’indicar: la nota mitjana del cicle formatiu (si escau), el nom del cicle i les matèries objecte d’examen de la Fase Voluntària de la prova. Segons l’Orde EDU/3242/2010, no serà necessari consignar la nota mitjana per als alumnes de cicles d’este curs que hagen superat tots els mòduls a excepció de la FCT i, en el seu cas, el mòdul del projecte.

La forma de remetre aquesta informació de matrícula a la universitat s’establirà en funció de l’aplicació informàtica de matrícula ITACA.

4. Els centres podran establir un termini de matrícula de les PAU per al seu estudiantat que siga més ampli en la data d’inici que el que consta en l’apartat 3, amb la finalitat de facilitar la matrícula de les PAU.

5. D’acord amb la normativa, els centres educatius formalitzaran la matrícula en les PAU no només del seu estudiantat sinó també la d’aquells que vulguen presentar-se, no estiguen matriculats en un altre centre i justifiquen que el centre és el més pròxim al lloc on viu l’estudiant que vol matricular-se. L’estudiantat d’altres comunitats autònomes que vulga presentar-se a la Fase Voluntària de les PAU en la nostra comunitat autònoma, haurà d’estar empadronat en la nostra comunitat abans del dia 1 de gener de l’any en què es presente a aquesta Fase Voluntària o justificar que treballa en la nostra comunitat autònoma. 

6L’estudiantat de cicles formatius de grau superior que es matricule en la Fase Voluntària de la PAU, ho farà en el centre on estudien, excepte quan este centre educatiu no siga públic i només tinga estudis de cicles formatius. En este cas, és dir, quan l’estudiantat haja cursat els estudis de cicles formatius en un centre que no siga públic i que tampoc tinga estudis de segon curs de batxillerat, la matrícula en la Fase Voluntària de les PAU es formalitzarà en el centre públic del qual depèn el centre on s’han cursat els estudis.

7. No s’haurà de fer arribar a la Universitat l’Historial Acadèmic de Batxillerat ni del Cicle Formatiu de lestudiantat que es presente a les PAU.

8. Aquell estudiantat que pretenga millorar la qualificació de la Prova d’Accés a la Universitat obtinguda amb anterioritat han de matricular-se en el centre docent on van cursar el Batxillerat o en el més pròxim al seu domicili o en la universitat on han realitzat la prova d’accés, i seguint les instruccions de la universitat a la qual està adscrit el centre. La matriculació en la universitat serà sols en casos molt especials i quan així siga, serà la universitat la que designarà el centre de batxillerat en què realitzarà les PAU aquest estudiantat.

9. L’estudiantat que tinga aprovat el batxillerat o estudis equivalents d’acord amb normatives anteriors, i vulga presentar-se a la Prova d’Accés a la Universitat, podrà fer-ho d’acord amb l’estructura de Prova d’Accés actual.

10. Segons la legislació vigent es consignaran dos decimals en obtenir la nota mitjana de Batxillerat. Per tal que tots els centres actuen amb un criteri homogeni, la determinació d’eixe decimal es farà en arredonir la xifra com és habitual en aquestos casos: Quan les mil·lèsimes de la qualificació siguen superiors o iguals a 5 s’arredoniran per excés; i quan les mil·lèsimes de la qualificació siguen inferiors a 5 s’arredoniran per defecte.

11. L’estudiantat que no assistisca a algun exercici de la Fase Obligatòria serà qualificat amb 0 punts, i es farà la mitjana d’esta nota amb la resta a l’efecte del càlcul de la nota definitiva. Les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat o de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria només s’utilitzaran en les ponderacions si són majors o iguals que 5 i l’accés a la universitat ha sigut aprovat en la mateixa o anteriorsconvocatòries.

12. El lliurament als centres de les actes de qualificacions es farà el dia 17 de juliol en la convocatòria ordinària i el dia 16 de setembre en la convocatòria extraordinària a tota la Comunitat Valenciana. L’estudiantat podrà imprimir-se la seua targeta de qualificacions de les PAU des del 

Portal de l’alumne:

https://appweb.edu.gva.es/paseu

a partir del dia següent, amb la clau que se’ls proporcionarà el primer dia de les PAU.

13. Quedarà exempt de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat l’alumnat que tinga resolució positiva d’exempció de Valencià en les PAU.
Els centres educatius sols podran 
concedir l’exempció de Valencià en les PAU si l’estudiantat està en una de les dues situacions:

a) Haver obtingut resolució positiva d’exempció de Valencià en 4t d’ESO o 1r o 2n de Batxillerat.
b) Haver obtingut resolució positiva d’exempció de Valencià en les PAU per la Direcció General de Política Educativa.

page10image3804427616

14. Les condicions per atorgar Matrícula d’Honor, tal com consta en l‘ORDRE 38/2017 (DOGV de 10/10/2017) que regula l'avaluació de batxillerat, són les següents: podrà tindre matrícula d’honor aquell estudiantat amb una nota d’etapa (batxillerat) major o igual a 9. Es podrà donar una matrícula d’honor per cada 20 estudiants/es o fracció. En cas d'empat es podrà concedir matrículad’honora tot l’estudiantat que estiga empatat en situació de matrícula d’honor.

Exemple:

Si un centre educatiu té 32 estudiants de 2n de batxillerat, pot concedir 2 Matrícules d’Honor. Cas que les seues millors notes siguen 9.21, 9.21, 9.12, 9.05 en pot concedir sols 2, però si les seues millores notes són 9.21, 9.12, 9.12, 9.05 en podrà concedir 3.

15. L’horari de les proves queda recollit en l’Annex I.

16. En l’annex II, s’adjunten els impresos de matrícula de l’estudiantat en la Prova d’Accés a la Universitat. En aquestos fulls s’han de consignar totes les dades per tal que la matrícula siga efectiva.

17. L’annex III és el document per a certificar les qualificacions dels cicles formatius de cara a la preinscripció.

---ooo---

Procediment de matrícula de les PAU per a l’estudiantat que estiga pendent de resolució de reclamacions de la seua qualificació de Batxillerat.

Cas que un estudiant/a haja demanat reclamació sobre les seues qualificacions de batxillerat i no puga matricular-se en les PAU fins que se li considere aprovat el Batxillerat, el procediment a seguir serà:

a) La Inspecció Educativa informarà dels casos que hi haja pendents de resolució a la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció (via el Coordinador General de les PAU, que n’és el secretari). També el centre educatiu de cada estudiant/a ho comunicarà a la seua universitat per tal que aquesta gestione la possible ubicació en aules del tribunal de les PAU de l’estudiantat afectat.

b) Es prega a Inspecció Educativa que estudie i resolga les reclamacions el més prompte possible, preferiblement com a molt tard el dia anterior al del començament de les PAU.

c) Cas que l’estudiant aprovara el batxillerat amb anterioritat al primer dia de les PAU, la Inspecció Educativa ho comunicarà al seu centre educatiu i també a la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció (via el Coordinador General de les PAU). També se li comunicarà a l’estudiant/a que pot presentar-se a les PAU, en la corresponent convocatòria.

d) Cas que l’estudiant no tinga la resolució de la reclamació amb anterioritat al primer dia de les PAU, el centre educatiu es posarà en contacte amb la seua universitat i li comunicarà la informació de la matrícula en les PAU. La universidad matricularà a l’estudiant com a u més.

e) A l’estudiantat que estiga en aquesta situació se li permetrà presentar-se a la corresponent convocatòria de les PAU, fent-li saber que el resultat de les PAU serà provisional i estarà condicionat per l’aprovació o no del batxillerat en la corresponent convocatòria. No se li comunicaran les qualificacions de les PAU si no aprovara el batxillerat i també se li anul·laria la matrícula en les PAU.

Comments