Protecció de dades


En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digital), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d'activitat de tractament (RAT)


Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es àrea Educació  i Formació Professional, apartat "protecció de dades en els centres educatius públicas GVA, mitjançant el següent enllaç o URL  http://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

***   Page under construction   ***
Comments