Secretaria‎ > ‎Admissió‎ > ‎

Calendari Admissió i Matrícula ESO i Batxillerat: curs 2019-2020

Aquest procés d'admissió afecta els centres públics i centres privats concertats que impartisquen els ensenyaments d'ESO i Batxillerat, i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:

  1. Publicació de vacants existents als centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 21 de maig DE 2019.
  2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i Batxillerat i de la documentació corresponent  al centre de primera opció o, en el seu cas, als centres receptors: del 21 al 30 de maig de 2019.
  3. Canvi de modalitat lingüística: Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística, tant per a l'alumnat procedent d'un centre adscrit com per a l'alumnat propi d'un centre, en els nivells on no és d’aplicació la Llei 4/2018d’acord amb allò previst en la seua disposició transitòria primera podran ser presentades en l'esmentat centre fins al 25 d’abril.
Tota la documentació i impresos estan disponibles a:  Admissió alumnat 2019-2020

Per a més informació podeu consultar la resolució que regula el procés: RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019,


Comments