Matrícula - 1r Desenrotllament d'Aplicacions Web - DAW

Per a formalitzar la matrícula cal que descarregueu la documentació que corresponga, omplir-la i portar-la al centre el dia i l'hora assignats, degudament signada i juntament amb el rebut del pagament que corresponga. Horari matriculació 1r DAW.

Ser soci de l'AMPA i l'agenda, és voluntari.
Comments